Zásady společnosti

Zásady společnosti

Politika kvality

Kvalita je základem všech činností prováděných ve společnosti KOSTAL. Vedení společnosti předpokládá, že každý zaměstnanec přispěje svým dílem k dosažení požadované kvality a očekávání zákazníků. Proto každý zaměstnanec společnosti KOSTAL pracuje na základě principu politiky kvality, která je realizována prostřednictvím plnění strategických cílů a programů.

Více informací zde

 

Politika (ochrany) životního prostředí

Společnost KOSTAL Engineering CR, jako součást koncernu Leopold KOSTAL GmbH, úzce spolupracuje se svými zákazníky na výrobě elektrických systémů a komponentů, které pokrývají celý rozsah elektromechanické, elektronické a mechatronické techniky určené především pro automobilový průmysl.

Naše společnost si uvědomuje, že všechny činnosti spojené s jakoukoli průmyslovou výrobou mají negativní vliv na kvalitu našeho životního prostředí, ať už přímo nebo nepřímo, na prostředí, ve kterém žijeme společně se svými blízkými.

Společnost KOSTAL Engineering ČR se proto zavázala k aktivní ochraně životního prostředí a její činnost se bude v budoucnu řídit následujícími zásadami:

 Více informací zde

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost KOSTAL Engineering CR v úzké spolupráci se svými zákazníky vyrábí elektrické systémy a komponenty určené především pro automobilový průmysl. Vedení společnosti si je vědomo skutečnosti, že všechny činnosti spojené s touto výrobou mají přímý či nepřímý negativní vliv na výskyt či existenci různých nebezpečí a z nich vyplývajících rizik pro pracovníky podílející se na provádění jednotlivých výrobních procesů spojených s touto výrobou.

 Více informací zde