Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Níže naleznete informace, které musí být poskytnuty v souladu s články 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (“GDPR”) o zpracování vašich osobních údajů, když navštívíte (dále jen „vy“ nebo „vaše“) naše webové stránky https://www.kostal.cz (dále jen „web“) společností KOSTAL (dále jen „my“ nebo „nás“).

A. Správce údajů a pověřenec pro ochranu údajů

KOSTAL Engineering CR, spol. s r.o., Řevnická 170/4, Praha 5, 155 21
p.recepce@kostal.com , telefon: +420 271 197 399

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: kocr-pr.gdpr@kostal.com

B. Informace o zpracování osobních údajů

Níže naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů pro účely, které jsou zde podrobněji uvedeny, například o právním základu pro toto zpracování. Pokud je právním základem pro zpracování specifikováno, že existuje vyvážení zájmů, můžete si vyžádat další informace o vyvážení zájmů, které provádíme pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci A.

I. Používání webových stránek pro informační účely

Když navštívíte naše webové stránky, zpracováváme IP adresu vašeho zařízení z technických důvodů. Bez poskytnutí těchto údajů nemůžeme poskytnout přístup k obsahu webových stránek.

V zájmu ochrany naší IT infrastruktury zpracováváme také IP adresu vašeho zařízení, typ a verzi vámi používaného internetového prohlížeče, informace o operačním systému vašeho zařízení, informace o navštívených stránkách, dříve navštívené stránky (referrer URL) a datum a čas přístupu. Tyto informace ukládáme do takzvaných souborů protokolu.

Právním základem tohoto zpracování je vyvážení zájmů (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR). Naším oprávněným zájmem pro toto zpracování je poskytnutí obsahu webových stránek, ke kterému máte přístup a ochrana IT infrastruktury používané k poskytování webových stránek, zejména k identifikaci, nápravě a dokumentaci narušení IT (např. útoky DDoS) pro účely důkazu. Další informace naleznete v kontaktních údajích uvedených v části A.

Příjemcem těchto údajů je náš poskytovatel hostingu Dokom GmbH, který za nás jedná jako zpracovatel. Dalším příjemcem je comspace GmbH & Co. KG, který rovněž působí jako zpracovatel a byl pověřen vývojem webových stránek, jakož i jejich údržbou a servisem.

Tyto osobní údaje obvykle uchováváme v souborech protokolu po dobu 3 (třech) měsíců. V případě jakékoli události relevantní pro zabezpečení (např. útoku) ukládáme také soubory protokolu, dokud nebude událost relevantní pro zabezpečení odstraněna a zcela objasněna.

II. Volná pracovní místa

Odkazy na volná pracovní místa najdete také na našich webových stránkách. Tyto odkazy vedou na externí webovou stránku, na kterou se vztahuje samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů. Najdete zde .

III. Analýza chování na webových stránkach pomocí Google Analytics

Pokud jste udělili souhlas, používáme nástroj pro webovou analýzu“Google Analytics” k zaznamenání a analýze chování na našem webu pomocí cookies (see Section C). Google Analytics je služba poskytovaná společností Google LLC (“Google”), se sídlem v USA. Osobní údaje shromážděné pomocí těchto cookies zahrnují Vaši IP adresu a také informace o navštívených podstránkách, délce návštěvy a webových stránkách, přes které ste se dostali na náš web, a o webech, na které přistupujete po návštěvě našich webových stránek. Tyto údaje nejsou povinny poskytovat. Pokud tyto údaje nejsou poskytnuty, nemůžeme měřit publikum na webu.

Toto zpracování slouží k optimalizaci webových stránek analýzou Vašeho chování při používání na našich webových stránkách. Můžeme například na základě četnosti, s jakou jsou podstránky přístupné, identifikovat, který obsah je pro návštěvníky našich webových stránek obzvláště zajímavý a který obsah musí být umístěn odlišně proto, aby ho návštěvníci viděli.

Je technicky nutné, aby byla Vaše celá IP adresa předána společnosti Google. Používáme však tzv. IP anonymizaci. To znamená, že Vaše IP adresa je zkrácena ihned po přenosu do Google jako našeho zpracovatele a Google ji již neukládá. Poté již není možné identifikovat uživatele zařízení.
Na základě této zkrácené IP adresy a informací obsažených v souborech cookie společnost Google připravuje výše uvedenou analýzu chování při používání na našich webových stránkách. Zpravidla není možné, abychom Vás identifikovali jako jednotlivce na základě těchto profilů použití. Nevíme, který pseudonym jste dostali. Na základě profilů používání služby Google Analytics proto obecně nejsme schopni určit, jaké konkrétní akce jste na webových stránkách podnikli.

Právním základem pro toto zpracování, včetně nastavení a čtení souborů cookie, je souhlas, který udělujete samostatně (čl.6 odst.1 písm. A) GDPR). Tento souhlas můžete odvolat odstraněním cookies. To je popsáno v oddíle D. II .

Údaje popsané v tomto oddíle B. III mohou být předány společnosti Google v USA. USA jsou třetí zemí mimo Evropskou unii, která obecně zaručuje úroveň ochrany údajů, která se liší od ochrany údajů Evropské unie. Společnost Google však získala certifikaci v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí (více informací naleznete na here). V rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 GDPR (viz prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016, oznámeném podle dokumentu C (2016) 4176), Evropská komise rozhodla, že Spojené státy poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů předávaných z Evropské unie organizacím ve Spojených státech v rámci štítu EU-USA na ochranu soukromí.

Profily ukládáme po dobu 26 měsíců.

C. Zásuvné moduly třetích stran

Zásuvné moduly třetích stran popsané v bodech I a II níže jsou vloženy do našich webových stránek. Ty Vám umožňují používat určité služby externího poskytovatele přímo na našich webových stránkách. Poskytovatelé uvedení níže nesou výhradní odpovědnost za tyto doplňky poskytovatelů třetích stran.

Poskytovatelé zásuvných modulů mohou (podobně jako přístup k externí webové stránce prostřednictvím odkazu) získat zejména Vaši IP adresu a adresu (URL) webové stránky, ze které přistupujete k zásuvnému modulu. Pokud jste registrováni u jiného poskytovatele jako uživatel, může poskytovatel zásuvného modulu obvykle také přiřadit data přijatá k Vašemu uživatelskému účtu.

I. Google Maps

Služba Google Maps je vložena na našich webových stránkách. Google je třetí stranou, která poskytuje tento zásuvný modul. Informace o Google Maps naleznete na here. Google’s zásady ochrany osobních údajů naleznetehere, kde můžete najít informace o zpracování osobních údajů společností Google.

Informace o předávání osobních údajů do USA lze nalézt v oddíle B.III.

II. YouTube

Přehrávač videa YouTube je také zabudován do našich webových stránek. Poskytovatel třetí strany tohoto zásuvného modulu YouTube LLC, společnost podle práva USA. Informace o YouTube najdete here. YouTube LLC’s zásady ochrany osobních údajů naleznetehere, kde můžete najít informace o zpracování osobních údajů společností YouTube LLC..

YouTube je dceřinou společností společnosti Google. Informace o předávání osobních údajů do USA v roce 2005 oddíl B.III. proto se rovněž odpovídajícím způsobem vztahuje na používání obsahu YouTube vloženého na našich webových stránkách.

D. Používání cookies

Když používáte naše webové stránky, ukládáme soubory cookie do prohlížeče Vašeho zařízení’s, pokud to nezakážete s příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči.

I. Obecné informace o souborech cookie

Cookies jsou malé textové soubory obsahující informace, které mohou být umístěny na uživatele’s prostřednictvím svého prohlížeče, když je webová stránka navštívena. Když je webová stránka znovu navštívena se stejným zařízením, lze soubor cookie a informace v ní uložené přečíst.

Obecně a také v popisu jednotlivých cookies, které používáme oddíl D.III, rozlišuje se mezi (i) soubory cookie první strany a třetích stran, (ii) přechodnými a trvalými soubory cookie a (iii) soubory cookie, které nevyžadují souhlas, a soubory cookiekteré vyžadují souhlas.

Soubory cookie první strany jsou soubory cookie umístěné námi nebo námi pověřeným zpracovatelem, zatímco soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie, které jsou umístěny a přistupuje k nim jiný správce.

Přechodné soubory cookie se vymažou, když zavřete prohlížeč, zatímco trvalé soubory cookie, které se ve Vašem zařízení ukládají po určitou dobu.

Cookies, které nevyžadují souhlas, jsou soubory cookie, jejichž jediným účelem je přenos zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Cookies, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby poskytovatel služby informační společnosti výslovně požadované účastníkem nebo uživatelem mohl tuto službu zpřístupnit, nevyžadují ani souhlas (označovány také jako “nezbytně nutné cookies”). Všechny ostatní soubory cookie vyžadují souhlas.

II. Správa souborů cookie

Pokud je pro používání určitých souborů cookie vyžadován souhlas uživatele, umisťujeme tyto soubory cookie pouze tehdy, když používáte webové stránky, pokud jste k tomu předem udělili souhlas. Viz oddíl D.III pro informaci o tom, zda použití souboru cookie vyžaduje souhlas.

Když navštívíte naše webové stránky, zobrazíme tzv. banner cookie, ve kterém můžete udělit svůj souhlas s používáním souborů cookie na těchto webových stránkách. Kliknutím na tlačítko, které je k dispozici, máte možnost souhlasit s používáním všech souborů cookie vyžadujících souhlas podrobně popsaných v tomto oddíle D.III těchto informací o souborech cookie.

Stejně tak ukládáme Váš souhlas a případně Váš individuální výběr souborů cookie vyžadujících souhlas v dalším souboru cookie (“opt-in cookie”) na Vašem zařízení, abychom mohli zjistit, zda jste již při opětovném přístupu na webové stránky udělili svůj souhlas. Přihlašovací soubor cookie je platný po omezenou dobu jednoho měsíce.

Nezbytně nutné soubory cookie nelze deaktivovat pomocí funkce správy souborů cookie na těchto webových stránkách. Tyto soubory cookie však můžete kdykoli deaktivovat ve svém prohlížeči.

Používání souborů cookie můžete také spravovat v nastavení prohlížeče. Další podrobné informace lze nalézt například na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Když deaktivujete ukládání souborů cookie ve Vašem prohlížeči, některé funkce webových stránek již nemusí fungovat nebo již nebudou fungovat správně.

 

E. Informace o právech subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Můžete nás kontaktovat za účelem uplatnění Vašich práv pomocí kontaktních údajů v oddíle A:

  • Právo na získání přístupu a informací (článek 15 GDPR) o tom, jaké osobní údaje od Vás zpracováváme. To zahrnuje další informace o zpracování údajů, jako je účel a právní základ, jakož i příjemci těchto údajů. Máte také právo požádat o kopii těchto údajů.
  • Právo získat od nás opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a vyplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají (článek 16 GDPR)
  • Právo na vymazání osobních údajů, které se Vás týkají, v případech stanovených zákonem (článek 17 GDPR), například, když údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo byly nezákonně zpracovány.
  • Právo na omezení zpracování v případech stanovených zákonem (článek 18 GDPR).
  • Právo na získání osobních údajů, které se Vás týkají, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu nebo pro plnění smlouvy (viz oddíl B) ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost dat, článek 20 GDPR);
  • Právo kdykoli odvolat souhlas, který nám byl udělen. Tím není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR). Seznam orgánů dozoru nad ochranou údajů a jejich adresy naleznete here.

Vaše práva

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na čl.6 odst.1 písm.F) GDPR, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace (viz oddíl B). Vaše osobní údaje pak již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Výše uvedená práva se na Vás nemusí v každém případě vztahovat bez omezení. Zákon v každém případě stanoví omezení. Celý rozsah Vašich práv najdete ve výše uvedených článcích GDPR, ke kterým máte přístup pomocí následujícího odkazu:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Naposledy změněno: 28. července 2022