Politika kvality

Kvalita je základem všech aktivit, realizovaných ve společnosti KOSTAL. Vedení firmy předpokládá, že každý ze zaměstnanců přispěje svým dílem k dosažení požadované kvality a očekávání zákazníků. Politika kvality je pak základem práce každého zaměstnance firmy KOSTAL a je realizována plněním strategických cílů a programů.

Více informací zde

Politika ochrany životního prostředí

KOSTAL Engineering CR, jako součást koncernu Leopold KOSTAL GmbH, vyrábí v úzkém partnerství se svými zákazníky elektrické systémy a komponenty, které pokrývají celý obor elektromechanické, elektronické a mechanotronické technologie určené zejména pro automobilový průmysl.

Naše společnost si je vědoma toho, že všechny aktivity spojené s jakoukoli průmyslovou výrobou mají přímo či nepřímo negativní vliv na kvalitu našeho životního prostředí, které je především prostředím, ve kterém žijeme společně s našimi nejbližšími.

KOSTAL Engineering CR se proto hlásí k aktivní ochraně životního prostředí a do budoucna se bude řídit ve svých aktivitách následujícími zásadami:

Více informací zde

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Společnost KOSTAL Engineering CR vyrábí v úzkém partnerství se svými zákazníky elektrické systémy a komponenty, určené zejména pro automobilový průmysl. Vedení společnosti si je vědomo toho, že všechny aktivity spojené s touto výrobou mají přímo či nepřímo negativní vliv na vznik nebo existenci různých nebezpečí a z toho vyplývajících rizik pro pracovníky, zúčastněné na realizaci jednotlivých výrobních, aj. procesů, spojených s touto výrobou.

Více informací zde

Klíčové zásady řádného chování či obchodního jednání

Ve světě obchodu, který je stále více podrobován přísné regulaci, od nás často požadují naši obchodní partneři, zaměstnanci i úřady, abychom písemně potvrdili to, co považujeme za samozřejmost: klíčové zásady řádného obchodního jednání, kterými se společnost KOSTAL řídí.
Základní vyjádření obsažené v tomto dokumentu je reakcí na tyto žádosti a pokračováním toho, co jsme v rámci naší společnosti popsali v roce 2013 pod hlavičkou Hodnoty společnosti KOSTAL. Jednou ze zásad, která nejlépe vystihuje naše hodnoty je tato:
„Jsme slušní.“

Více informací zde